BE AN OCEAN HERO
KEEP OUR SEA CIGARETTE FREE!

BE AN OCEAN HERO
KEEP OUR SEA CIGARETTE FREE!

 

🇩🇪 🇦🇹 🇨🇭 deutsch

Wusstest Du, dass …

 • … Zigarettenstummel das weltweit am häufigsten weggeworfene Abfallprodukt sind?
 • … 4.500.000.000.000 Zigarettenstummel (kaum vorstellbare 4,5 Billionen) jährlich weltweit weggeworfen werden?
 • … das Mittelmeer überdurchschnittlich durch Zigarettenstummel belastet ist?

Zigarettenfilter sind Mikroplastik!

 • Zigarettenfilter bestehen nicht aus Baumwolle, sondern aus Zelluloseacetat, einem kaum abbaubaren Mikrofaserkunststoff.
 • Zigarettenfilter brauchen ca. 400 Jahre bis sie im Meer vollständig zerfallen.
 • Durch die Fasern gelangt Mikroplastik in die Umwelt und ins Meer. Dieser Kreislauf führt auch zurück zu Dir!

Nicht nur unschön, sondern auch giftig!

 • Zigarettenstummel enthalten ein toxisches Gemisch von bis zu 7.000 verschiedenen Chemikalien (mindestens 50 davon gelten als krebserregend).
 • Ein Zigarettenstummel kann 40 bis 60 L Wasser vergiften.
 • Am Ende landet fast jeder Zigarettenfilter (bzw. dessen Bestandteile) in den Meeren, egal wo er weggeworfen wird. Regen, Bäche und Flüsse transportieren sie zur endgültigen „Senke“, den Ozeanen.

Was kann ich tun? Be an ocean hero!

 • Wirf nirgends Zigarettenstummel in die Umwelt (auch nicht in den Kanal)!
 • Informiere Dich und andere über die Auswirkungen dieser schlechten Angewohnheit!
 • Weise Deine Mitmenschen freundlich auf umweltzerstörendes Verhalten hin!
 • Entsorge Deine Zigarettenstummel fachgerecht, verwende unterwegs Taschenaschenbecher!
 • Tue der Umwelt etwas Gutes und sammle weggeworfene Zigarettenstummel ein, mach bei Clean-Ups mit!

Seid Heldinnen und Helden der Ozeane und Retter von Leben!

🇭🇷 hrvatska

Jeste li znali da…

 • … su opušci najbacanija vrsta smeća na planetu?
 • … globalno, otprilike 4.500.000.000.000 (4.5 trilijuna) opušaka je bačeno svake godine?
 • … je Sredozemno more posebno pogođeno zbog opušaka?

Opušci su mikroplastika!

 • opušci nisu napravljeni od pamuka (česta zabluda), već se sastoje od celuloznog acetata, vrlo izdržljivih sintetičnih.
 • opušcima treba oko 400 godina da se u potpunosti raspadnu u moru.
 • Raspadanjem opušaka u okoliš se otpušta mikroplastika koja ulazi u prehrambeni lanac i jednoga dana možda završi na našim tanjurima!

Nisu samo loši, nego i otrovni!

 • opušci sadrže otrovnu mješavinu do 7.000 različitih kemijskih tvari (od kojih su pola znani karcinogeni).
 • jedan opušak može kontaminirati 40-60 L vode otrovnim zagađivačima.
 • Naposljetku, skoro svi bačeni opušci završe u moru, neovisno o tome gdje su bačeni. Vjetar, kiša i rijeke će ih odnijeti sve do završne destinacije, naših oceana.

Što mogu učiniti? – Biti heroj oceana!

 • Nemojte bacati opuške u okoliš (niti u kanalizacijski sustav)!
 • Informirajte sebe i druge o negativnom utjecaju ove česte, ali loše navike!
 • Kada god vidite ponašanje destruktivno za okoliš pristojno ljudima ukažite na to!
 • Pravilno se rješavajte svojih opušaka ili koristite prijenosnu pepeljaru!
 • Na kraju, skupljanje starih opušaka čini okolišu veliku uslugu!
  Uključite se više pridruživanjem organiziranim događajima čišćenja.

Budi heroj oceana i spasitelj morskog živog svijeta!

🇬🇧 english

Did you know that …

 • … cigarette butts are the most littered item on the planet?
 • … globally, an estimated amount of 4.500.000.000.000 (4.5 trillion) cigarette butts are … thrown away each year?
 • … the Mediterranean Sea is particularly affected by cigarette butts?

Cigarette butts are microplastics!

 • Cigarette butts are not made from cotton (common misconception), but consist of cellulose acetate, a very persistent synthetic microfibre.
 • Cigarette butts take approximately 400 years to be fully broken down at sea.
 • Through breakdown, microplastics are released into the environment that enter the food web and might one day end up on our plate of seafood!

Not just bad, but toxic!

 • Cigarette butts contain a toxic mix of up to 7.000 different chemicals (half of which are known to be carcinogenic).
 • One cigarette butt can contaminate 40-60 liters of water with toxic pollutants.
 • Eventually, almost all littered cigarette butts end up in the sea, no matter where they were initially dropped. Wind, rain and rivers will take them all the way to their final destination, our oceans.

What can I do? – Be an ocean hero!

 • Do not throw cigarette butts into the environment (neither the sewage system)!
 • Inform yourself and others about the negative impact of this common bad habit!
 • Kindly point it out to people whenever you see environmentally destructive behavior!
 • Get rid of your cigarette butts properly or use portable ashtrays!
 • Ultimately, picking up old cigarette butts does the environment a huge favor! Get further involved by joining clean-up events.

Be an ocean hero and a savior for marine wildlife!

🇵🇱 polski

Czy wiedziałeś o tym, że

 • … niedopałki papierosów są najczęściej wyrzucanym rodzajem śmieci na świecie?
 • … każdego roku na całym świecie wyrzuca się do 4 500 000 000 000 niedopałków papierosów (trudno sobie wyobrazić 4,5 biliona)?
 • … morze Śródziemne w szczególności jest przeładowane niedopałkami papierosów? Speichern

Filtry papierosowe to mikroplastik!

 • Filtry do papierosów nie są wykonane z bawełny (powszechne błędne przekonanie), ale z octanu celulozy, trudno rozkładającego się tworzywa sztucznego z mikrowłókien.
 • Filtry papierosowe rozkładają się w morzu około 400 lat.
 • W wyniku rozkładu mikroplastik przedostaje się do środowiska i pewnego dnia może trafić na nasz talerz z owocami morza!

Nie tylko złe, ale i trujące!

 • Niedopałki papierosów zawierają toksyczną mieszankę aż 7 000 różnych substancji chemicznych (z których połowa jest rakotwórcza).
 • Jeden niedopałek może zanieczyścić toksycznymi substancjami 40-60 litrów wody.
 • W końcu prawie wszystkie niedopałki trafiają do morza, niezależnie od tego, gdzie zostały wcześniej wrzucone. Wiatr, deszcz i rzeki zabiorą je aż do miejsca docelowego, naszych oceanów.

Co mogę zrobić? Zostań bohaterem oceanu!

 • Nie wrzucaj niedopałków w przyrodzie (nawet do kanalizacji)!
 • Pamiętaj i poinformuj innych o negatywnym wpływie tego powszechnego złego nawyku!
 • Uprzejmie zwracaj uwagę innym, gdy widzisz zachowania destrukcyjne dla środowiska!
 • Pozbywaj się niedopałków we właściwy sposób lub korzystaj z przenośnych popielniczek!
 • Zaangażuj się jeszcze bardziej dołączając do wydarzeń sprzątania środowiska! W ostatecznym rozrachunku zbieranie starych niedopałków papierosów stanowi ogromną korzyść dla środowiska.

Bądź bohaterem oceanów i wybawicielem morskiej przyrody!

ein Projekt von

Marubis Logo
MareMundi Logo
Naturschutzbund Österreich Logo